Sociální odpovědnost banky jako ekonomického subjektu

Sociální odpovědnost banky jako ekonomického subjektu

Oberbank se výslovně hlásí k tomu, že při všech úvahách zohledňuje ekologické a sociální aspekty. Právě v bankovním sektoru se prokázaly principy, jako spolehlivost, stabilita a solidnost jako hodnoty, se kterými je nutno velmi starostlivě zacházet, neboť důvěra klientů, spolupracovníků a dalších společenských skupin má největší význam.

 

Trvalost veškerého jednání

Oberbank může být ekonomicky úspěšná jen tehdy, když bude mít na zřeteli také ekologickou a sociální odpovědnost. Představenstvo přijalo tudíž odpovídající opatření, aby byla široce vnímána společenská odpovědnost a tím zajištěna trvalost obchodního modelu.

 

Ekonomická odpovědnost

Pouze zodpovědné hospodaření umožní Oberbank, aby se natrvalo etablovala v ekonomických strukturách svých regionů, jednala užitečně pro společnost a vytvářela stálé hodnoty. Oberbank se vysloveně hlásí k hospodaření orientovanému na dlouhodobé cíle: strategie, obchodní politika, plánování cílů a systémy odměňování Oberbank zohledňují explicitně dlouhodobý úspěch podniku a vytvářejí z trvale úspěšného vývoje řídící osu jednání podniku.

 

Ekologická odpovědnost

Šetrné zacházení se všemi zdroji je díl společenské odpovědnosti a proto se Oberbank akcentuje při svých činnostech, postupech a produktech o co možná nejvyšší ochranu životního prostředí. Zejména u správy budov a energetického managmentu, při služebních cestách a v politice nákupu jsou uplatňovány prvky ochrany životního prostředí a úspory nákladů.

 

Odpovědnost při tvorbě produktů

Oberbank se snaží rovněž na straně produktů uplatňovat ekologickou odpovědnost. Klientky a klienti investiční společnosti 3Banken-Generali mají možnost, investovat jejich peněžní prostředky do ekologického a etického fondu (Öko- und Ethikfonds). Další fond skupiny 3 bank investuje do podniků, které se hlásí k trvalému hospodaření (3 Banken Nachhaltigkeitsfonds). Jako kritéria platí: čistá a obnovitelná energie, energetická účinnost, zdraví, voda, trvalá spotřeba, trvalá mobilita, stejně jako služby v oblasti životního prostředí a vzdělávání.

 

Sociální odpovědnost

Sociální aspekty zaměstnání jsou dalšími důležitými kriterii Oberbank. Prostřednictvím finanční a organizační podpory participují na ekonomickém úspěchu Oberbank také osoby a skupiny, jejichž vlastní životní podmínky jsou méně privilegované. Vedle toho Oberbank vnímá jako významnou část své společenské odpovědnosti také podporu kulturních aktivit.

CENTRÁLA PRAHA

Oberbank AG

nám. I.P.Pavlova 5

120 00 Praha 2