Sociální odpovědnost banky jako ekonomického subjek

Sociální odpovědnost banky jako ekonomického subjektu

Oberbank se výslovně hlásí k tomu, že při všech úvahách zohledňuje ekologické a sociální aspekty. Právě v bankovním sektoru se prokázaly principy, jako spolehlivost, stabilita a solidnost jako hodnoty, se kterými je nutno velmi starostlivě zacházet, neboť důvěra klientů, spolupracovníků a dalších společenských skupin má největší význam.

 

Trvalost veškerého jednání

Oberbank může být ekonomicky úspěšná jen tehdy, když bude mít na zřeteli také ekologickou a sociální odpovědnost. Představenstvo přijalo tudíž odpovídající opatření, aby byla široce vnímána společenská odpovědnost a tím zajištěna trvalost obchodního modelu.

 

Ekonomická odpovědnost

Pouze zodpovědné hospodaření umožní Oberbank, aby se natrvalo etablovala v ekonomických strukturách svých regionů, jednala užitečně pro společnost a vytvářela stálé hodnoty. Oberbank se vysloveně hlásí k hospodaření orientovanému na dlouhodobé cíle: strategie, obchodní politika, plánování cílů a systémy odměňování Oberbank zohledňují explicitně dlouhodobý úspěch podniku a vytvářejí z trvale úspěšného vývoje řídící osu jednání podniku.

 

Ekologická odpovědnost

Šetrné zacházení se všemi zdroji je díl společenské odpovědnosti a proto se Oberbank akcentuje při svých činnostech, postupech a produktech o co možná nejvyšší ochranu životního prostředí. Zejména u správy budov a energetického managmentu, při služebních cestách a v politice nákupu jsou uplatňovány prvky ochrany životního prostředí a úspory nákladů.

 

Odpovědnost při tvorbě produktů

Oberbank se snaží rovněž na straně produktů uplatňovat ekologickou odpovědnost. Klientky a klienti investiční společnosti 3Banken-Generali mají možnost, investovat jejich peněžní prostředky do ekologického a etického fondu (Öko- und Ethikfonds). Další fond skupiny 3 bank investuje do podniků, které se hlásí k trvalému hospodaření (3 Banken Nachhaltigkeitsfonds). Jako kritéria platí: čistá a obnovitelná energie, energetická účinnost, zdraví, voda, trvalá spotřeba, trvalá mobilita, stejně jako služby v oblasti životního prostředí a vzdělávání.

 

Sociální odpovědnost

Sociální aspekty zaměstnání jsou dalšími důležitými kriterii Oberbank. Prostřednictvím finanční a organizační podpory participují na ekonomickém úspěchu Oberbank také osoby a skupiny, jejichž vlastní životní podmínky jsou méně privilegované. Vedle toho Oberbank vnímá jako významnou část své společenské odpovědnosti také podporu kulturních aktivit.

CENTRÁLA PRAHA

Oberbank AG

nám. I.P.Pavlova 5, CZ

12000 Praha 2