Fondy - Oberbank
Investiční fondy v Oberbank.

Oberbank fondy

Užívat si s čistým svědomím!

Zodpovědné investování s Oberbank.

Investiční fondy v Oberbank.

 

 

Partnerem Oberbank je společnost Generali Investments.

MYSLET NA BUDOUCNOST UŽ TEĎ

Zajistěte si slevu 50 % z poplatku za pořízení investice

a cestovní poukaz na jarní dovolenou v hodnotě 100 €!*

 

Termín  akce: 01.04. - 30.06.2018

 

 

*Jedná se o marketingové sdělení.
Údaje v tomto dokumentu slouží pouze k nezávaznému informování klientů a v žádném případě nenahrazují poradenství ohledně nákupu a prodeje cenných papírů. Oberbank AG si vyhrazuje právo jednostranně upravit nabízené podmínky, pokud dojde ke změně skutečností rozhodných při tvorbě této nabídky, nebo nabídku kdykoli (i z části) ukončit s tím, že o tom bude informovat pouze prostřednictvím webových stránek Oberbank AG - www.oberbank.cz.
*Při jednorázovém nákupu podílových listů fondů uvedených v této nabídce v minimální výši 150 000,- Kč v období od 1. 4. do 30. 6. 2018 má klient nárok na slevu ve výši 50 % z poplatku za pořízení investice – viz bližší informace na filiálkách a dále cestovní poukaz Connex v hodnotě 100 € - platí v období od 1. 4. do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání zásob. Cestovní poukaz Connex je platný do 29. 2. 2020, více na www.connexcestovnipoukaz.com.

Fond
korporátních dluhopisů

Dluhopisy jsou zvláštní formou závazku, při kterém se emitent zavazuje většinou během doby trvání platit úroky a na konci splatit přijatou částku. Dluhopisy mohou být jak tuzemské, tak zahraniční cenné papíry s pevným nebo variabilním úročením, které jsou vydávány veřejnými emitenty jako státem, zeměmi a obcemi, nebo také soukromými podniky k financování investičních záměrů.

 

Infolist

Fond
balancovaný konzervativní

Smíšené fondy kombinují různé druhy aktiv (např. akcie, dluhopisy, komodity, atd.). V závislosti na tržních podmínkách a charakteru fondu se může těžiště investic přesouvat v rámci jednotlivých tříd aktiv. Manažerům fondu tento postup umožňuje ještě větší flexibilitu. Tento typ fondu je vhodný zejména pro investory, kteří chtějí své prostředky ještě více diverzifikovat, než by tomu bylo u čistě akciových nebo dluhopisových fondů, a vyhledávají co možná nejflexibilnější formu investování.

 

Infolist

Fond
globálních značek

Akciové fondy ukládají svá aktiva převážně do akcií. Manažeři fondů se v závislosti na charakteru fondu soustřeďují při výběru jednotlivých titulů na určité země, regiony nebo obory, popř. témata. Akciové fondy jsou vhodné pro dlouhodobé investice s prvořadým cílem dosáhnout "růstu hodnoty aktiv". Vzhledem k tomu, že se u akcie jedná o přímý podíl na podniku s šancí na vysoký výnos, může občas docházet k větším výkyvům kurzu.

 

Infolist

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investment.cz, v listinné podobě v sídle obhospodařovatele fondů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., nebo na filiálkách Oberbank.