Burzy a trhy – podmínky užívání

Ochranná práva

Burzovní informační stránky Oberbank AG byly vyvinuty společnostmi SIX Telekurs a 3 Banken IT GmbH. Kurzová data dává k dispozici firma SIX Telekurs. Kurzy investičních fondů jsou ze zdrojů společností software-systems.at a OeKB.

 

Kurzy pro nabídky dluhopisů/certifikátů jsou dodávány částečně od Oberbank AG.

Informace o kursech Oberbank AG jsou aktualizovány jen periodicky (denně, popř. týdně).

 

Data Dow Jones IndexesSM jsou shromažďována, vypočítávána a zveřejňována společností Dow Jones & Company, Inc. Veškerý obsah Dow Jones IndexesSM je chráněn autorským právem: ©2008 Dow Jones & Company, Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechna data jsou licencována. Kompletní uživatelská práva jsou k dispozici zde.

 

Všechny kurzové informace jsou podle ustanovení vybrané burzy a typu cenného papíru rozdílně zpožděné, zpravidla 15 nebo více minut (kurzové informace NYSE/AMEX – zpoždění 20 min.). U všech webových stránek (jejich obsah včetně layoutu, zdrojového textu a softwaru) vlastní autorská práva a ostatní ochranná práva Oberbank AG, SIX Telekurs nebo vždyuvedený poskytovatel či výrobce.

 

Stahování, kopírování, ukládání a úprava webových stránek, jejich obsahu nebo technicky generovaných výstupů, vcelku nebo částečně, smí být prováděno pouze pro soukromou, nikoli však pro komerční potřebu. Odkazy  na autorská práva a zobrazené značky (loga) nesmějí být měněny nebo odstraňovány. Veškerá jednání nad rámec dříve uvedeného vyžadují předchozí písemné schválení ze strany Oberbank AG.

 

Reprodukce, přenos, sdílení, zprostředkování dat, prodej nebo zveřejňování obsahu je výslovně zakázáno.

 

Disclaimer SIX Telekurs

Copyright © SIX Telekurs Ltd a jeho poskytovatel licence. Všechna práva vyhrazena. Další distribuce a užívání třetí stranou je zakázáno. SIX Telekurs Ltd a jeho poskytovatel licence nepřebírají žádnou záruku za poskytované informace a odmítají jakoukoli odpovědnost v souvislosti s daty a cenami. SIX Telekurs si vyhrazuje právo tyto webové stránky kdykoli aktualizovat a/nebo měnit bez předchozího upozornění.

 

Zřeknutí se odpovědnosti SIX Swiss Exchange

Swiss Exchange Ltd ("SIX Swiss Exchange") je zdrojem švýcarských referenčních sazeb (např. sazby Overnight SARON, sazby SARON Compound) a údajů v nich obsažených. SIX Swiss Exchange se žádným způsobem nepodílela na přípravě informací obsažených v této zprávě. SIX Swiss Exchange neposkytuje žádnou záruku a zříká se veškeré odpovědnosti (ať už z nedbalosti nebo z jiného důvodu) za informace obsažené v této zprávě, mimo jiné za přesnost, přiměřenost, správnost, úplnost, včasnost a vhodnost pro jakýkoli účel, jakož i za případné chyby, opomenutí nebo přerušení švýcarských referenčních sazeb nebo údajů v nich obsažených. Jakékoli šíření nebo předávání informací pocházejících ze SIX Swiss Exchange je zakázáno.

 

Vyloučení odpovědnosti

Oberbank AG nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu a za naplnění prognóz. Údaje o vývoji cen se vztahují na minulost a nemají žádnou závaznou vypovídací hodnotu pro budoucí vývoj. Obsahy jsou nezávazné a nepředstavují doporučení ke koupi nebo prodeji. Každé investiční rozhodnutí vyžaduje individuální posouzení dle osobních poměrů investora (např. ochota podstoupit riziko). Zda jsou zveřejňované obchodované cenné papíry vhodné pro Vaše konkrétní investiční rozhodnutí byste si měli předem ujasnit s Vaším osobním poradcem.

 

Vývoj cen fondů je stanovován v souladu s metodou společnosti OeKB. Poplatky a daně nejsou zohledňovány. Výslovně poukazujeme na to, že struktura majetku fondů se v souladu se zákonnými pravidly může měnit. Jediným závazným podkladem pro nákup podílů investičních fondů je příslušný prodejní prospekt. Zveřejněný prodejní prospekt příslušného fondu ve své aktuální podobě je zájemcům k dispozici na stránkách www.3bg.at , v Oberbank AG, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, v bavorské pobočce na adrese: Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München a v rakouských platebních místech příslušného fondu.

 

Oberbank AG si vyhrazuje v souvislosti se všemi produkty právo, kdykoli provádět změny nebo doplnění na základě nových právních či daňových rámcových podmínek. Za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu po stránce právní a daňové se nepřebírá odpovědnost. Obsažené údaje slouží jako všeobecný přehled a nemohou nahradit individuální poradenství daňového poradce.

 

K dispozici poskytnuté (zobrazené) informace z ekonomiky a burz, kurzy, indexy, indicie, ceny, zprávy a všeobecná data z trhu, stejně jako s pomocí na webové stránce uvedených zobrazovacích nástrojů generované a zobrazované výsledky jsou nezávazné a slouží výlučně k informování návštěvníka webových stránek Oberbank AG a nepředstavují žádné investiční poradenství nebo jiná doporučení.

 

Ostatní podmínky

Používání stránek při dispozici s poskytnutými (zobrazenými) informacemi může probíhat jen způsobem, který nebude bránit ostatním uživatelům v užívání.

 

Zřizování hyperlinků z jiných webových stránek na tyto stránky Oberbank AG bez předchozího písemného souhlasu Oberbank AG je výslovně zakázáno. Obzvláště není povoleno, fixovat nebo vsazovat tyto webové stránky nebo jejich obsah pomocí hyperlinků jako částečná okna (frame).

 

Všechny kurzové informace jsou podle ustanovení příslušných burz zpožděny minimálně o 15 minut nebo více (NYSE/AMEX: 20 min., SWX/Virt-X: 30 min.). Technologie a data od firmy SIX Telekurs a 3 Banken IT GmbH. Podmínky pro užívání. Všechna práva vyhrazena.