Exportní financování

Zajistěte si své zahraniční pohledávky, záruky či investice. Hledáte-li obchodní příležitosti i mimo země EU, např. na dynamicky se rozvíjejících a perspektivních trzích Asie, Afriky či Latinské Ameriky, tedy do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí představuje vyšší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení, můžete využít možnosti pojištění úvěrových rizik státní pojišťovnou EGAP a.s., zaměřenou na tržně nepojistitelná komerční a politická rizika.

 

Domluvte si schůzku

Úvěr, poskytnutý vývozcem dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. Využijte možnosti financování formou regresního či bezregresního odkupu pohledávky. Splatnost takto financované pohledávky je do 3 let. U splatností delších než 2 roky dovozce zpravidla hradí část kupní ceny předem (akontace min. 15 %). Platba může být zajištěna dokumentárním akreditivem, bankovní zárukou či pojištěna komerční nebo státní pojišťovnou.

 

 • získání likvidních prostředků bezprostředně po uskutečnění dodávky odprodejem pohledávky bankou
 • eliminace platebního rizika ze strany kupujícího (bezregresní odkup pohledávky bankou)
 • financování až 100 % hodnoty pohledávky při splatnosti pohledávky do 2 let a až 85 % hodnoty pohledávky u splatností delších než 2 roky
 • pohledávky jsou obvykle pojištěny společností EGAP proti riziku nezaplacení v důsledků teritoriálních a komerčních rizik (pojištění Bf, Cf)
 • financování i objemnějších pohledávek do rizikových zemí

Účelový úvěr, který Oberbank poskytne dovozci nebo jeho bance na nákup zboží či služeb. Oberbank vyplatí vývozci za dovozce platbu ihned po uskutečnění dodávky zboží. Dlužnou částku poté dovozce splácí přímo Oberbank.


Splatnost exportního odběratelského úvěru je v zásadě delší než 2 roky. Jelikož je financování zpravidla poskytováno na základě pojištění pohledávky úvěrovou pojišťovnou (Export Credit Agency), řídí se pravidly Konsenzu OECD. Ty, mimo jiné, vyžadují, aby dovozce zaplatil minimálně 15 % celkové hodnoty vývozního kontraktu předem a min. 50% podíl zboží/služeb českého původu.

 

 • rychlé proplacení exportní pohledávky z úvěru poskytnutého zahraničnímu kupujícímu nebo jeho bance
 • úvěr nezatíží finanční rozvahu exportéra – úvěrovým dlužníkem je zahraniční kupující nebo jeho banka
 • konkurenční výhoda při podání nabídky do výběrového řízení – úvěr vám umožní současně s technickou nabídkou předložit také nabídku financování – Oberbank Vám připraví nabídku podmínek, za kterých je ochotna financování poskytnout
 • umožňuje projednání návazných úvěrových potřeb exportéra – předfinancování výroby, záruční instrumenty, zajištění kurzových rizik
 • umožňuje profinancovat i větší exportní kontrakty do rizikovějších zemí
 • úvěr je zpravidla pojištěn pojištěním EGAP proti riziku nezaplacení pohledávek z poskytnutého odběratelského úvěru v důsledku teritoriálních nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik (pojištění D)

Úvěr poskytnutý Oberbank na pořízení dlouhodobého majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem.


Doba platnosti úvěru je zpravidla delší než 3 roky, podmínkou je částečné financování investice z vlastních finančních zdrojů investora (standardně alespoň 25 %).


Úvěr je pojištěn pojištěním EGAP proti riziku nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo komerčních příčin, tj. nemožnosti konverze a transferu výnosů, vyvlastnění, politických násilných činů a porušení smluvních závazků hostitelským státem, platební neschopností dlužníka nebo odepření zaplacení pojištěné pohledávky dlužníkem bez právního důvodu (pojištění If).

Předexportním financováním výroby je úvěr poskytnutý Oberbank vývozci (popř. výrobci) na financování výroby nebo pořízení investice pro potřeby výroby pro vývoz až do 85 % celkové hodnoty vývozu. Zdrojem splacení úvěru je budoucí vývozní pohledávka, max. doba splatnosti úvěru je 5 let.


Úvěr je pojištěn pojištěním EGAP proti riziku nesplacení z důvodu neschopnosti vývozce splnit smlouvu o vývozu nebo vyrobit zboží, případně poskytnout služby pro vývoz (pojištění F).

 

 • získání likvidity na výrobu
 • možnost financování následné vývozní pohledávky formou bezregresního odkupu až do výše 100 %
 • úvěr je zpravidla pojištěn pojištěním EGAP F

 

NOVĚ:  Financování exportně orientovaných podniků