Investiční fondy - Oberbank

Investiční fondy

V oblasti investic hrají investiční fondy nezastupitelnou roli. Představují  mnoho možností investování dle tříd aktiv, sektorů, regionů….V současné chvíli umožňujeme nákup podílových listů fondů jako jednorázové investice.

 

Námi nabízené fondy obhospodařuje investiční společnost Generali Investments CEE,investiční společnost, a.s. Ta zajišťuje profesionální správu majetku a tím jedná ve Vašem zájmu. Ať se jedná o sledování trhu, analýzy, nákupy vybraných aktiv a další činnosti.

 

Investiční fondy

Jak funguje investiční fond?

Investiční fond lze přirovnat k „hrnci“, do kterého se vkládají peníze investorů, aby byly následně investovány do cenných papírů. Ve výši odpovídající vložené částce obdrží vkladatel/investor podíly fondu a stane se tudíž podílníkem na majetku fondu.

Nashromážděné peníze v „hrnci“ jsou profesionálním managementem fondu při zohlednění aspektů, jako jsou investiční příležitosti, riziko, investovány do různých investičních tříd, kterými jsou akcie, dluhopisy nebo ostatní investiční nástroje. Běžné obchody, tedy nákup a prodej investic provádí management fondu.

 

Prostřednictvím fondů mohou investoři investovat také do trhů, které jsou na základě jistých barier (minimální objem investice, zákonná kritéria, získávání informací apod.) přímo jen těžko dostupné.

 

Díky širokému zastoupení různých cenných papírů ve fondu dochází na jedné straně k rozložení rizika a na druhé straně se usiluje o dosažení co možná nejvyššího výnos.

Investiční fondy v Oberbank.

Oberbank fondy

Zodpovědné investování s Oberbank. Užívat si s čistým svědomím!

Partnerem Oberbank je společnost Generali Investments.

 

Více informací

Nejdůležitější druhy investičních fondů

Akciové fondy

Akciové fondy investují převážně do akcií. Management se při výběru jednotlivých titulů zaměřuje dle charakteristiky fondu na určité země, regiony, obory nebo respektive témata. Akciové fondy jsou zajímavé pro dlouhodobé investice s přednostním cílem „růst hodnoty“, protože se u akcie jedná o přímý podíl na podniku s vyšší šancí na výnos, může příležitostně docházet k větším kurzovým výkyvům.

 

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy investují především do dluhopisů a cenných papírů peněžního trhu. Management fondu se také zde stará o dobře promyšlenou strukturu ve vztahu ke splatnosti cenných papírů, bonitě emitentů a vyváženosti vybraných měn. Nejdůležitější výnosovou komponentou dluhopisového fondu jsou příjmy z kuponů (úroky). Dluhopisové fondy jsou zajímavé pro investory se střednědobým investičním horizontem a očekáváním středně vysokých výnosů. Máte zásadně nižší riziko kurzových výkyvů než u akciových fondů.

 

Smíšené fondy/speciální témata

Smíšené fondy kombinují různé investiční třídy aktiv (např.: akcie, dluhopisy, komodity atd.). Podle specifik trhu a charakteristiky fondu se může měnit také objemové zastoupení jednotlivých tříd aktiv uvnitř fondu. To dovoluje managementu fondu větší flexibilitu v obhospodařování fondu. Tato kategorie fondů je vhodná speciálně pro investory, kteří chtějí ještě šířeji diverzifikovat portfolio než v případě čistých akciových nebo dluhopisových fondů.

 

Šance a rizika investičních fondů

Výhody investičních fondů

 • Profesionální management
  Týmy specialistů analyzují finanční trhy, starají se o co možná nejlepší investiční mix a tento také v případě potřeby aktivně aplikují.
   
 • Optimalizace výnosů a minimalizace rizika prostřednictvím širokého rozložení
  Investiční fond vkládá peníze do množství akcií, dluhopisů a ostatních investičních nástrojů. Cílem je, prostřednictvím této „vybrané směsi“ oborů, témat a regionů, optimalizovat výnos a současně minimalizovat riziko.
   
 • Ochrana investorů
  Investiční fondy jsou jako takzvaný zvláštní majetek zabezpečeny proti konkurzu – v případě insolvence nespadne majetek fondu do konkurzní podstaty, nýbrž zůstane jako svébytný zachován.
   
 • Flexibilita
  Podíly investičních fondů mohou být kdykoliv a v požadované výši za aktuální hodnotu (cenu) nabývány a opět prodávány. Investor určuje výši jeho investice. V čase může podílové listy přikupovat nebo naopak částečně odprodávat.
   
 • Transparentnost
  Investorům jsou prostřednictvím prospektů a pololetních i výročních zpráv průběžně k dispozici detailní informace o investičním majetku.

Na co je třeba pří nákupu dbát

 • Tržní riziko a riziko změny hodnoty
  Vývoj hodnoty závisí zejména na vývoji kapitálových trhů, které jsou ovlivňovány všeobecnou situací světové ekonomiky, stejně jako ekonomickými a politickými rámcovými podmínkami té které země. Široké rozložení fondu může sice případný negativní celkový vývoj poněkud zmírnit, ale nikoliv mu zabránit.
   
 • Schopnosti managementu fondu
  Pozitivní výsledky fondu v minulosti nejsou zárukou, že tyto hodnoty bude fond dosahovat i v budoucnosti. Úspěch investice může být rozhodnutími managementu fondu podstatně ovlivněn. O to důležitější je proto, se při nákupu investičního fondu rozhodnout pro renomovanou a zkušenou investiční společnost.
   
 • Měnové riziko
  Investoři by měli myslet také na možné měnové riziko. U investičních fondů, které investují také do cenných papírů v cizích měnách, musí být zohledněno, že se vývoj měny může negativně promítnout na výkonnosti fondu. U množství fondů je však podíl cizích měn zajištěn.

 

 • Riziko v závislosti na těžišti fondu
  Regionální fondy a fondy investující do jednotlivých zemí jsou závislé na vývoji určitého trhu. V případě oborově investujících fondů však od počátku chybí obory přesahující rozložení. Proto je smysluplné investovat do široce rozložených internacionálních fondů.

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investment.cz, v listinné podobě v sídle obhospodařovatele fondů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., nebo na filiálkách Oberbank.